• 22/06/2015

X. Bán nợ cho khách hàng

Bước 1

Lập hóa đơn bán hàng theo hướng dẫn ở phần “VI. Bán hàng

Lưu ý:

Lưu ý sẽ bán nợ hoá đơn này bằng cách bấm nút hình dấu trừ ở dòng “Tiền Mặt” (nằm ở phần “Thanh Toán“, cột bên phải trên giao diện S3).

Bước 2

Xem thông tin công nợ của khách hàng tại [Báo Cáo] > [Báo Cáo Công Nợ] > [Tổng Quan Công Nợ]

Lưu ý:

Bạn có thể xem các giao dịch với khách hàng này bằng cách nhấn vào tên của khách hàng và nhấn vào thẻ “Giao dịch“.