• 22/06/2015

S3co.vn – Cập nhật S3 – Phiên bản 1.1.710 – Cập nhật vào lúc 00:00:01 ngày 14 tháng 08 năm 2013 trên toàn hệ thống.

Tính năng

 

Menu Chính
 Hỗ trợ xuất excel trực tiếp trên cửa sổ chi tiết Phiếu Bán Hàng/ Nhập Hàng Trả Lại/ Xuất Hàng Trả Lại/ Luân Chuyển Nội Bộ Nhập – Xuất/ Kiểm Kê.

 

 

Click để xem hình lớn hơn
 
Hiện thêm cột chênh lệch trong cửa sổ Kiểm kê.

 

Click để xem hình lớn hơn
  Báo Cáo
 Báo cáo thu chi:

– Thêm cột ghi chú để hiện ghi chú của chứng từ.

 

 

 

 

 

 

– Thay đổi cách hiển thị đối với loại giao dịch là Chi phí khác ở cột loại giao dịch.

 

Click để xem hình lớn hơn

Click để xem hình lớn hơn

Báo cáo hàng tồn: nếu nhấp chọn vào ô “Chỉ hiện hàng tồn” thì khi xuất ra excel chỉ lấy những sản phẩm có số lượng lớn hơn 0, kể cả các sản phẩm có số serial.

 

Click để xem hình lớn hơn

Click để xem hình lớn hơn

Báo cáo Doanh số khách hàng: nhấp chuột vào Tên khách hàng sẽ mở trang Quản lý khách hàng trên thẻ mới và hiển thị khách hàng đó trong danh sách dạng lưới.

 

 

Click để xem hình lớn hơn

Click để xem hình lớn hơn

Click để xem hình lớn hơn

 
 Bỏ cột email và số điện thoại của khách hàng trong báo cáo doanh số khách hàng.

 

 

 

Click để xem hình lớn hơn
 
 Tìm kiếm giao dịch: cho phép tìm theo tên Nhà Cung Cấp.

 

Click để xem hình lớn hơn
 Quản lý Kho
 Nếu sản phẩm không tính tồn kho thì luôn hiện nút Xóa sản phẩm.

 

 

Click để xem hình lớn hơn

Sửa lỗi

 

 Sửa lỗi nội dung phiếu in: chỉ lấy lại mẫu chính khi nhấp chọn vào đường dẫn, ngoài ra thì lấy mẫu của chính tài khoản đó.

Sửa lỗi danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng sau khi kéo thả đôi lúc bị nhảy không đúng vị trí.

Sửa lỗi cửa sổ chi tiết Nhà cung cấp, thẻ giao dịch không xem được chi tiết sản phẩm của các giao dịch.

Sửa lỗi không thêm được loại thành viên trong chương trình khuyến mãi.

<p style=”fo