• 26/10/2015

Khi không có kết nối mạng (rớt mạng, mất mạng) thì bạn vẫn có thể thực hiện được thao tác bán hàng. Khi có mạng trở lại, phần mềm sẽ tự động đồng bộ lên máy chủ và dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật lên phần mềm.

disconnect