• 22/06/2015

Tính năng cơ bản

Quản lý bán lẻ

 • Tổng hợp thông tin bán hàng
 • Thực hiện tính toán đơn hàng
 • Tạo hóa đơn bán lẻ
Quản lý bán buôn

 • Tạo đơn hàng COD
 • Tạo đơn hàng dịch vụ
Quản lý kho

 • Quản lý xuất nhập tồn,
 • Xem giao dịch nhập xuất
 • Cân đối hàng tồn
Quản lý công nợ

 • Quản lý tổng hợp công nợ của từng khách hàng
 • Quản lý tổng hợp công nợ của từng nhà cung cấp
Quản lý thu chi

 • Quản lý tổng hợp chi, chi tiết chi
 • Quản lý tổng hợp thu, chi tiết thu
Quản lý khách hàng

 • Quản lý danh mục từng khách hàng
 • Quản lý danh mục từng nhà cung cấp
 • Phân loại nhóm khách hàng