VII. Kiểm tra trạng thái bán hàng

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ [Trạng thái], giao diện đầu tiên chính là “Trạng thái mua bántrang thai mua ban

 

 

 

 

 

 

Một số lưu ý:

s3co logo bullet Bạn có thể tuỳ chỉnh cách hiển thị và những chi nhánh cần hiển thị trong giao diện này.

s3co logo bullet Chỉ những người được phân quyền xem chi nhánh nào thì mới được xem chi nhánh đó.

s3co logo bullet Nội dung cập nhật là những phát sinh liên quan đến bán hàng, nhập hàng, chuyển kho, thu chi nợ.

 

huong dan trang truoc s3co.vnhuong dan trang ke s3co.vn