VII. Kiểm tra trạng thái bán hàng

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ [Trạng thái], giao diện đầu tiên chính là “Trạng thái mua bán

 

 

 

 

 

 

Một số lưu ý:

Bạn có thể tuỳ chỉnh cách hiển thị và những chi nhánh cần hiển thị trong giao diện này.

Chỉ những người được phân quyền xem chi nhánh nào thì mới được xem chi nhánh đó.

Nội dung cập nhật là những phát sinh liên quan đến bán hàng, nhập hàng, chuyển kho, thu chi nợ.