Chủ doanh nghiệp có thể Đổi mật khẩu cho mình và người dùng khác trên hệ thống.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào menu Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống.

Chọn Danh mục người dùng.

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Trong nội dụng hiện ra, chọn Người dùng (user) mà bạn muốn đổi Mật Khẩu

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Pop-up thông tin người dùng hiện ra, chọn thẻ Đổi Mật Khẩu

Nhập Mật khẩu mới và xác nhận lại Mật khẩu.

Bấm nút Đổi mật khẩu để thay đổi có hiệu lực.

Hướng dẫn Thanh toán phí sử dụng - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Như vậy là bạn đã thay đổi Mật khẩu thành công.

Hãy thoát khỏi phần mềm và đăng nhập lại bằng Mật khẩu mới đi nào!

Xem thêm