Phần mềm S3POS có chức năng hỗ trợ tạo Bảng báo giá. Bạn có thể tạo 1 hoặc nhiều Bảng báo giá cho 1 hoặc nhiều Khách hàng.

Mỗi báo giá được tạo, đều hỗ trợ xuất Excel và gửi đến Khách hàng.

Hệ thống sẽ tự lấy Giá mới trên bảng báo giá để áp dụng khi bán cho Khách hàng.

Bước 1 

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Khách Hàng

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2 

Chọn mục Bảng báo giá

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 

Bấm nút  để thêm Bảng Báo Giá mới

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 4 

Đặt tên Bảng Báo Giá và bấm để lưu lại

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 5 

Sau khi lưu, bấm vào biểu tượng  để chọn Khách hàng sẽ áp dụng báo giá.

Có thể chọn theo Khách hàng, Nhóm khách hàng hoặc Loại thành viên.

Bấm Thêm Khách hàng, Thêm nhóm khách hàng hoặc Thêm loại thành viên.

Bước 6 

Thực hiện xong Bước 5, bấm chọn mục Bảng báo giá để tiếp tục thiết lập.

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bấm vào biểu tượng  để chọn Sản phẩm đưa vào báo giá.

Có thể chọn theo Sản phẩm, Nhóm sản phẩm hoặc Cập nhật bằng Excel.

Nhập mức Giá mới muốn báo cho Khách hàng.

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

 Khi thay đổi Giá mới trong bảng giá, bấm nút Cập Nhật Bảng Giá để lưu lại thay đổi.

 Có thể xuất file Excel bảng giá để gửi cho Khách hàng.

Xem thêm