Thông tin khách hàng quan trọng khi muốn xem báo cáo doanh số mua của khách hàng.

Một khách hàng chỉ cần tạo 1 lần, có thể sửa hoặc bổ sung sau này.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý khách hàng

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn Danh mục khách hàng (nằm bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn tạo Khách hảng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Bấm nút Nut Them Moi để thêm mới Khách Hàng

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Cửa sổ Thêm mới thông tin khách hàng mở ra

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Điền thông tin khách hàng và nhấn nút Lưu thông tin để hoàn tất

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Cho nợ: Khách hàng được phép nợ tiền hàng

s3co logo bullet Để hiện ô Cho nợ, khách hàng phải có thông tin Địa Chỉ hoặc Điện Thoại.

s3co logo bullet Được mua giá sỉ: khi Khách mua hàng, sẽ được tính theo Giá sỉ của sản phẩm.

Xem thêm