Thông tin khách hàng quan trọng khi muốn xem báo cáo doanh số mua của khách hàng.

Một khách hàng chỉ cần tạo 1 lần, có thể sửa hoặc bổ sung sau này.

Bước 1 Tạo Khách Hàng Mới

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý khách hàng

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Tạo Khách Hàng Mới

Chọn Danh mục khách hàng (nằm bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn tạo Khách hảng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 3 Tạo Khách Hàng Mới

Bấm nút Tạo Khách Hàng Mới để thêm mới Khách Hàng

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Cửa sổ Thêm mới thông tin khách hàng mở ra

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 4 Tạo Khách Hàng Mới

Điền thông tin khách hàng và nhấn nút Lưu thông tin để hoàn tất

Hướng dẫn tạo khách hàng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

Tạo Khách Hàng Mới Cho nợ: Khách hàng được phép nợ tiền hàng

Tạo Khách Hàng Mới Để hiện ô Cho nợ, khách hàng phải có thông tin Địa Chỉ hoặc Điện Thoại.

Tạo Khách Hàng Mới Được mua giá sỉ: khi Khách mua hàng, sẽ được tính theo Giá sỉ của sản phẩm.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales