Bước 1 Tạo Người Dùng Mới

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 2 Tạo Người Dùng Mới

Chọn mục [Người dùng] (Nằm ở cột bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 3 Tạo Người Dùng Mới

Bấm nút Tạo Người Dùng Mớiđể Thêm người dùng mới

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Cửa sổ “Thông tin người dùng” sẽ mở ra:

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 4 Tạo Người Dùng Mới

Điền thông tin người dùng và nhấn nút [Lưu thông tin] để hoàn tất

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

Tạo Người Dùng Mới Các thẻ Quyền Người Dùng, Đổi Mật Khẩu, Chi Nhánh sẽ không thể truy cập được trước khi ta lưu thông tin người dùng ở cửa sổ [Thông Tin Người Dùng]

Tạo Người Dùng Mới Nếu bỏ check trong ô [Kích hoạt tài khoản] thì người dùng này sẽ không thể đăng nhập được, dù rằng đã được khởi tạo.

Tạo Người Dùng Mới Người dùng sẽ không truy cập được nếu không được cấp quyền quyền sử dụng và chỉ định chi nhánh cho dù đã [Kích hoạt tài khoản]

Tạo Người Dùng Mới Trường hợp muốn đổi mật khẩu ban đầu của người dùng theo ý muốn, sau khi lưu thông tin người dùng, chọn thẻ Đổi Mật Khẩu và thực hiện thay đổi.

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 5 Tạo Người Dùng Mới

Cấp quyền cho người dùng tại thẻ [Quyền Người Dùng]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 6 Tạo Người Dùng Mới

Chỉ định chi nhánh mà người dùng được phép truy cập tại thẻ [Chi Nhánh]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

Tạo Người Dùng Mới Trường hợp chỉ có một Chi Nhánh thì sẽ người dùng sẽ không thấy được thẻ này.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales