Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục [Người dùng] (Nằm ở cột bên trái trên giao diện S3)

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

 

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Bấm nút Nut Them Moiđể Thêm người dùng mới

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Cửa sổ “Thông tin người dùng” sẽ mở ra:

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Điền thông tin người dùng và nhấn nút [Lưu thông tin] để hoàn tất

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Các thẻ Quyền Người Dùng, Đổi Mật Khẩu, Chi Nhánh sẽ không thể truy cập được trước khi ta lưu thông tin người dùng ở cửa sổ [Thông Tin Người Dùng]

s3co logo bullet Nếu bỏ check trong ô [Kích hoạt tài khoản] thì người dùng này sẽ không thể đăng nhập được, dù rằng đã được khởi tạo.

s3co logo bullet Người dùng sẽ không truy cập được nếu không được cấp quyền quyền sử dụng và chỉ định chi nhánh cho dù đã [Kích hoạt tài khoản]

s3co logo bullet Trường hợp muốn đổi mật khẩu ban đầu của người dùng theo ý muốn, sau khi lưu thông tin người dùng, chọn thẻ Đổi Mật Khẩu và thực hiện thay đổi.

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 5 sectionbreak S3 v20

Cấp quyền cho người dùng tại thẻ [Quyền Người Dùng]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 6 sectionbreak S3 v20

Chỉ định chi nhánh mà người dùng được phép truy cập tại thẻ [Chi Nhánh]

Hướng dẫn thêm người dùng mới Phần mềm quản lý bán hàng S3

Lưu ý:

s3co logo bullet Trường hợp chỉ có một Chi Nhánh thì sẽ người dùng sẽ không thấy được thẻ này.

Xem thêm