Bạn có thể tạo 1 hoặc nhiều Bảng báo giá cho 1 hoặc nhiều Khách hàng.

Mỗi báo giá được tạo, đều hỗ trợ xuất Excel và gửi đến Khách hàng.

Hệ thống sẽ tự lấy Giá mới trên bảng báo giá để áp dụng khi bán cho Khách hàng.

Bước 1 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Khách Hàng

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Chọn mục Bảng báo giá

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Bấm nút Thiết Lập Bảng Báo Giá để thêm Bảng Báo Giá mới

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 4 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Đặt tên Bảng Báo Giá và bấm Thiết Lập Bảng Báo Giáđể lưu lại

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 5 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Sau khi lưu, bấm vào biểu tượng Thiết Lập Bảng Báo Giá để chọn Khách hàng sẽ áp dụng báo giá.

Có thể chọn theo Khách hàng, Nhóm khách hàng hoặc Loại thành viên.

Bấm Thêm Khách hàng, Thêm nhóm khách hàng hoặc Thêm loại thành viên.

Thiết Lập Bảng Báo Giá

Bước 6 Thiết Lập Bảng Báo Giá

Thực hiện xong Bước 5, bấm chọn mục Bảng báo giá để tiếp tục thiết lập.

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bấm vào biểu tượng Thiết Lập Bảng Báo Giá để chọn Sản phẩm đưa vào báo giá.

Có thể chọn theo Sản phẩm, Nhóm sản phẩm hoặc Cập nhật bằng Excel.

Nhập mức Giá mới muốn báo cho Khách hàng.

Hướng dẫn lâp bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Thiết Lập Bảng Báo Giá Khi thay đổi Giá mới trong bảng giá, bấm nút Cập Nhật Bảng Giá để lưu lại thay đổi.

Thiết Lập Bảng Báo Giá Có thể xuất file Excel bảng giá để gửi cho Khách hàng.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales