Người dùng có thể chỉnh sửa/bổ sung thông tin về Khách hàng.

Hoặc Xoá đi, nếu không dùng đến hoặc ngưng giao dịch với Khách hàng đó.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Vào menu Quản lý >> Quản lý Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Chọn Danh mục Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Click chọn vào Khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Cửa sổ Khách hàng mở ra để có thể điều chỉnh/bổ sung thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

  • Kích hoạt: vẫn tìm và sử dụng thông tin của khách hàng khi Bán hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

  • Khách hàng: không thể bỏ chọn nếu Khách hàng đã có giao dịch

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Nếu bạn muốn xóa Khách hàng, click vào nút nut delete

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Thông báo xác nhận sẽ hiện ra, bấm Xoá để hoàn tất thao tác

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Xem thêm