Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Hệ Thống]

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục [Chi Nhánh]

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Bấm nút Nut Them Moi để thêm chi nhánh mới:

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Điền thông tin của chi nhánh mới và nhấn nút [Lưu thông tin] để hoàn tất

Hướng dẫn Tạo Chi Nhánh Mới - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Nếu chọn mục “Tự Nhận Hàng Luân Chuyển”, khi chuyển kho, hệ thống sẽ tự động chuyển hàng vào Kho Nhận mà không yêu cầu xác nhận từ thủ kho của Kho Nhận.

Xem thêm