Thay vì tạo từng mặt hàng và tiến hành nhập số lượng, bạn có thể kiểm kê hàng hoá hiện tại trong kho và tải lên phần mềm S3 thông qua file Excel.

Video Hướng dẫn nhập danh mục hàng hoá bằng Excel

Bước 1

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2

Chọn mục Nhập từ Excel >> Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 

Click vào chữ tại đây để tải file SanPham.xls về máy tính

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Mở file vừa được tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn)

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Chú giải các cột quan trọng:

 TenSanPham: Thông tin về tên sản phẩm (*bắt buộc*)

 MaSanPhamHeThong: Mã lưu trên hệ thống của sản phẩm (*nên để trống*)

 MaHang: Mã hàng của sản phẩm (*có thể để phần mềm tự đặt*)

 NhomHang: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm (*nếu có thì tốt*)

 MaVach: Dãy số đại diện cho mã vạch (*có thể để phần mềm tự đặt*)

 DonViTinh: Cái, hộp, ly, v.v…

 GhiChu: Ghi chú về sản phẩm

 SoLuongTon: Số lượng ở thời điểm hiện tại của sản phẩm.

 GiaVon: Giá vốn của sản phẩm, dùng để tính Giá trị hàng tồn

 GiaBanLe: Giá bán áp dụng cho các Khách hàng bình thường.

 GiaBanSi: Giá bán cho Khách hàng được định nghĩa là Khách Hàng Sỉ.

 

Bước 4 

Sau khi lưu lại thông tin đã nhập trên Excel, vào lại phần mềm (tại trang Nhập từ Excel)

Bấm nút Chọn để tìm và tải file Excel lên phần mềm.

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

File tải lên thành công sẽ như hình dưới đây

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho để kiểm tra lại thông tin vừa tải lên

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Xem thêm