Thay vì tạo từng mặt hàng và tiến hành nhập số lượng, bạn có thể kiểm kê hàng hoá hiện tại trong kho và tải lên phần mềm S3 thông qua file Excel.

Video Hướng dẫn nhập danh mục hàng hoá bằng Excel

Bước 1 Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản Lý >> Quản Lý Hệ Thống

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel

Chọn mục Nhập từ Excel >> Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 3 Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel

Click vào chữ tại đây để tải file SanPham.xls về máy tính

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Mở file vừa được tải về (nhớ chọn YES khi hiện cửa sổ truy vấn)

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Chú giải các cột quan trọng:

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel TenSanPham: Thông tin về tên sản phẩm (*bắt buộc*)

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel MaSanPhamHeThong: Mã lưu trên hệ thống của sản phẩm (*nên để trống*)

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel MaHang: Mã hàng của sản phẩm (*có thể để phần mềm tự đặt*)

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel NhomHang: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm (*nếu có thì tốt*)

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel MaVach: Dãy số đại diện cho mã vạch (*có thể để phần mềm tự đặt*)

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel DonViTinh: Cái, hộp, ly, v.v…

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel GhiChu: Ghi chú về sản phẩm

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel SoLuongTon: Số lượng ở thời điểm hiện tại của sản phẩm.

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel GiaVon: Giá vốn của sản phẩm, dùng để tính Giá trị hàng tồn

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel GiaBanLe: Giá bán áp dụng cho các Khách hàng bình thường.

Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel GiaBanSi: Giá bán cho Khách hàng được định nghĩa là Khách Hàng Sỉ.

 

Bước 4 Nhập Danh Mục Hàng Bằng File Excel

Sau khi lưu lại thông tin đã nhập trên Excel, vào lại phần mềm (tại trang Nhập từ Excel)

Bấm nút Chọn để tìm và tải file Excel lên phần mềm.

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

File tải lên thành công sẽ như hình dưới đây

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho để kiểm tra lại thông tin vừa tải lên

Hướng dẫn Nhập mới danh mục hàng hóa từ file Excel - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales