Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ [Quản Lý] > [Quản Lý Khách Hàng]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục [Bảng Báo Giá]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Bấm nút Icon All Users 16 trước bảng báo giá muốn sử dụng

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Tìm kiếm khách hàng cần áp dụng bảng báo giá trong ô “Khách Hàng” và bấm nút [Thêm khách hàng]

Hướng dẫn áp dụng bảng báo giá - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

  • Từ thời điểm này trở đi bất kỳ món gì bán trong Bảng Báo Giá cho Khách Hàng được áp dụng thì hệ thống sẽ tự động lấy theo giá đã ghi trong Bảng Báo Giá.
  • Một khách hàng chỉ đồng thời có mặt trong một Bảng Báo Giá.

Xem thêm