Phần mềm S3 cung cấp 3 khía cạnh của Báo cáo doanh số: theo Cửa hàng, theo Nhân viên và theo Khách hàng.

Bước 1 Báo Cáo Doanh Số

Đăng nhập S3, vào thẻ Báo Cáo > Báo Cáo Doanh Số 

Báo cáo doanh số 1

Truy cập menu Báo cáo doanh số

Bước 2 Báo Cáo Doanh Số

Chọn mục Báo Cáo Doanh Số > Doanh số Cửa Hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Báo cáo doanh số theo cửa hàng

Bước 3 Báo Cáo Doanh Số

Hệ thống hiện ra doanh số bán trong ngày, mặc định là bạn đang Xem theo đơn hàng.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo đơn hàng

Chuyển sang chế độ Xem theo sản phẩm

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo sản phẩm

Lưu ý:

  • Cột Lãi gộp sẽ hiển thị cả giá trị Lãi gộp và % Lãi gộp.
  • Click vào đơn hàng sẽ hiện ra thông tin chi tiết.

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Bước 4 Báo Cáo Doanh Số

Tương tự, chọn Doanh số theo Khách hàng để xem doanh số mua của từng khách hàng

Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo khách hàng

Lưu ý:

  • Bạn có thể xem theo Nhóm Khách hàng, Loại thành viên.
Hướng dẫn Xem báo cáo doanh số - Phần mềm quản lý bán hàng S3

Xem Doanh số theo nhóm khách hàng hoặc theo Nhân viên

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales