Người dùng có thể cập nhật/bổ sung thêm thông tin Nhà cung cấp.

Hoặc xoá Nhà cung cấp nếu không dùng đến hoặc ngưng giao dịch với nhà cung cấp đó.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Vào menu Quản lý >> Quản lý Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Chọn Danh mục nhà cung cấp bên tay phải giao diện phần mềm

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Click chọn vào Nhà Cung Cấp mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Cửa sổ Nhà Cung Cấp mở ra để bạn có thể sửa/bổ sung thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

s3co logo bullet Nút Kích hoạt: sử dụng Nhà Cung Cấp trong các giao dịch Nhập hàng.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

s3co logo bullet Nút Nhà Cung Cấp: không thể bỏ chọn khi Nhà Cung Cấp đang có giao dịch

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Nếu bạn muốn xóa Nhà Cung Cấp, click vào nút nut delete

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Thông báo xác nhận sẽ hiện ra, bấm Xoá để hoàn tất thao tác.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

s3co logo bullet Không thể xoá Nhà Cung Cấp đã có giao dịch.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Xem thêm