Người dùng có thể cập nhật/bổ sung thêm thông tin Nhà cung cấp.

Hoặc xoá Nhà cung cấp nếu không dùng đến hoặc ngưng giao dịch với nhà cung cấp đó.

Bước 1 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp

Vào menu Quản lý >> Quản lý Khách hàng

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Chọn Danh mục nhà cung cấp bên tay phải giao diện phần mềm

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 2 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp

Click chọn vào Nhà Cung Cấp mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Cửa sổ Nhà Cung Cấp mở ra để bạn có thể sửa/bổ sung thông tin

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp Nút Kích hoạt: sử dụng Nhà Cung Cấp trong các giao dịch Nhập hàng.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp Nút Nhà Cung Cấp: không thể bỏ chọn khi Nhà Cung Cấp đang có giao dịch

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

 

Bước 3 Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp

Nếu bạn muốn xóa Nhà Cung Cấp, click vào nút Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Thông báo xác nhận sẽ hiện ra, bấm Xoá để hoàn tất thao tác.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Lưu ý:

Chỉnh Sửa / Xóa Thông Tin Nhà Cung Cấp Không thể xoá Nhà Cung Cấp đã có giao dịch.

Hướng dẫn Chỉnh sửa/Xóa Nhà Cung Cấp Phần mềm quản lý bán hàng online s3

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales