Bạn không thể nhập trực tiếp số lượng ngay trên thông tin sản phẩm mà phải thực hiện Nhập hàng.

Bạn phải có Thông tin về nhà cung cấp mới thực hiện giao dịch Nhập hàng được.

Bước 1 sectionbreak S3 v20

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý kho

2017-09-07_10-09-36

Bước 2 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Nhập / Xuất (nằm bên trái trên giao diện S3)

nhap-hang-tu-nha-cung-cap1

Bước 3 sectionbreak S3 v20

Chọn mục Nhập hàng từ NCC từ danh sách xổ xuống

nhap-hang-tu-nha-cung-cap2

Bước 4 sectionbreak S3 v20

Nhập thông tin Nhà Cung Cấp (tên, số điện thoại, địa chỉ,…) mà bạn nhập về.nhap-hang-tu-nha-cug-cap3

Bước 5 sectionbreak S3 v20

Tìm và chọn sản phẩm (theo Tên / Mã hàng / Mã vạch) trong ô Tìm kiếm

Bấm Thêm sản phẩm để đưa sản phẩm vào đơn Nhập hàng.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap3

Nhập lần lượt Số lượng, Giá nhậpGiảm giá (nếu có) vào các ô tương ứng.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap4

Nhấn vào nút Hoàn tất để hoàn tất việc nhập kho

Lưu ý:

s3co logo bullet Trường hợp mua nợ Nhà Cung Cấp, bấm nút nut truở gần dòng Tiền mặt

s3co logo bullet Trường hợp thanh toán bằng hình thức khác, chọn trong danh mục xổ xuống.

nhap-hang-tu-nha-cung-cap5

Xem thêm