Trường hợp hàng nhập về bị lỗi hoặc sai thông tin trên phiếu nhập, hãy sử dụng hướng dẫn sau để xuất trả lại cho Nhà cung cấp.

Bước 1 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Đăng nhập S3, vào thẻ Quản lý >> Quản lý Kho

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 2 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Chọn mục Nhập / Xuất >> Xuất Hàng Trả Lại

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Bước 3 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Chọn Nhà Cung Cấp cần trả hàng

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp Phải chọn Nhà Cung Cấp trước khi chọn được món hàng cần trả

 

Bước 4 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Chọn Phiếu nhập hàng có sản phẩm cần trả trong danh mục xổ xuống.

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp Danh mục chỉ hiển thị những phiếu nhập hàng trong khoản thời gian mà bạn chọn ở phía trên.

 

Bước 5 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Sau khi chọn như bước 4, nội dung đơn nhập hàng sẽ hiện ra

Chọn sản phẩm cần trả lại, nhập số lượng trả tương ứng

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

 

Bước 6 Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp

Chọn phương thức thanh toán và bấm nút Hoàn tất để hoàn thành việc trả hàng.

Hướng dẫn xuất hàng trả lại Nhà Cung Cấp - Phần mềm quản lý bán hàng online S3

Lưu ý:

Xuất Hàng Trả Lại Nhà Cung Cấp Nếu đơn nhập hàng này là mua nợ từ Nhà cung cấp, có thể chọn Trừ vào công nợ.

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

App S3salesforce – Dành Cho Sales