Quyền lực ngầm kênh siêu thị

Quyền lực ngầm kênh siêu thị

  • 20/10/2019

Để tồn tại được trong kênh siêu thị này, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều “nghĩa vụ” nhưng “quyền” được bán hàng bao lâu lại do siêu thị quyết định.