Thuật ngữ Conversion là gì?

Thuật ngữ Conversion là gì?

  • 20/06/2015

Conversion hiểu nhanh là sự chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.